Investeren in voorzieningen

De VVD wil investeren in belangrijke voorzieningen zoals de nieuwe Leo Kannerschool, de Gevers-Deutz Terweeschool, bruggen, groen, wegen, bibliotheek, hoogspanningskabels ondergronds brengen, recreatie Klinkerbergerplas, speeltuinen, skateparken en de voorbereiding van nieuw zwembad Poelmeer. De schuld loopt hierdoor op, maar blijft binnen een verantwoord schuldplafond.

De VVD heeft er sterk toe bijgedragen om de schuld van Oegstgeest met succes terug te brengen van €110 miljoen tot minder dan €40 miljoen (€1600 per inwoner). In recente jaren heeft de gemeenteraad al besloten om in de komende vier jaar forse investeringen te gaan doen in belangrijke voorzieningen van ons dorp. VVD Oegstgeest staat achter deze reeds genomen besluiten en wil deze investeringen nu met zorg gaan uitvoeren. De inkomsten van de gemeente zullen deze kosten slechts gedeeltelijk dekken. Dit leidt ertoe dat de schuld van gemeente Oegstgeest weer toeneemt, tot een schuldplafond van maximaal €75 miljoen (€2900/inwoner) in 2026. Gezien hun bijdrage aan het hoge voorzieningenniveau in ons dorp wil de VVD de volgende noodzakelijke investeringen doen:


Scholen

De nieuwbouw van de Leo Kannerschool en de grondige renovatie van de monumentale Gevers-Deutz Terweeschool (inclusief gymzaal en buitenschoolse opvang) starten allebei tijdens de raadsperiode na de verkiezingen.


Groen

Oegstgeest is een aantrekkelijke woongemeente, onder andere vanwege het mooie groen. De VVD wil dit graag zo houden en verbeteren in samenspraak met onze inwoners. Daarom willen wij het onderhoud op onze groenvoorzieningen opvoeren en bijhouden.


Wegen

Onze voetpaden, fietspaden en wegen zijn belangrijk en moeten van goede kwaliteit zijn. VVD Oegstgeest wil daarom het nodige onderhoud uit laten voeren. VVD Oegstgeest zet zich met name in om een goede en veilige ontsluiting van al onze wijken te realiseren, inclusief de herinrichting van de Rijnsburgerweg/Rijnzichtweg waardoor Nieuw Rhijngeest en Indische Buurt beter bereikbaar en veiliger ontsloten zullen worden.


Bruggen

VVD Oegstgeest wil diverse bruggen opknappen: Duikerbrug bij de Dorpsstraat, Lange Voortbrug en Kwaakbrug. Daarnaast willen we de nieuwe brug in Poelgeest aanleggen.


Ontsluiting de Boeg

Voor het recent ontwikkelde MEOB-terrein ‘de Boeg’ willen we de verkeersveiligheid, en bereikbaarheid van en naar de A44 en de Dorpsstraat, verbeteren. Dit doen we in goed overleg met de omwonenden.


Bibliotheek

De bibliotheek is en blijft een kernvoorziening in Oegstgeest. Het huidige (dure) huurcontract van de bibliotheek loopt in 2025 af. VVD Oegstgeest zou het gros van dit geld liever besteden aan boeken en activiteiten. Daarom wil de VVD dat de gemeente proactief naar nieuwe huisvesting zoekt voor de bibliotheek. Het Dorpscentrum en nabije omgeving vormen wellicht een van de opties. De bibliotheek kan zo een laagdrempelige centrale ontmoetingsplek blijven voor al onze inwoners, inclusief jonge en oude dorpsgenoten. Zo proberen we ook (verborgen) eenzaamheid tegen te gaan.


Autovrij dorpsplein met terrasjes

VVD Oegstgeest onderzoekt graag in samenspraak met buurtbewoners, of de gemeente het gebied tussen het Dorpscentrum en de voormalige Rabobank geschikt kan maken voor een klein, autovrij en centraal groen dorpsplein met gezellige terrasjes. Misschien dat dit zelfs te combineren valt met de nieuw gewenste locatie voor de bibliotheek?


Hoogspanningsleiding ondergronds brengen

VVD Oegstgeest wil als voorzorgsmaatregel de hoogspanningsleiding graag ondergronds brengen, op voorwaarde dat dit voor de gemeente budgetneutraal is en de belangrijkste financiële risico's vooraf zijn afgedekt. Na een positieve uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek wil de VVD dat de gemeente deze ondergrondse verkabeling actief blijft faciliteren en bewoners hierbij actief betrekt. Bijna 1000 inwoners hebben deelgenomen aan de verkabelingsenquête van januari 2021. VVD Oegstgeest wil graag de haalbaarheid en kosten van de constructieve ideeën van deze inwoners verder uitwerken. VVD Oegstgeest wil het langgerekte parktraject mooi groen houden, maar zeer beperkte woningbouw aan de randen van het traject kan noodzakelijk zijn om het project te betalen en bij te dragen aan de woningbehoefte.


Sport en Zwembad

De VVD vindt sport een zeer belangrijke voorziening in Oegstgeest. De VVD wil het huidige mooie aanbod en hoge niveau van sportvoorzieningen en sportverenigingen laten aansluiten op de vergrote omvang van ons dorp, inclusief de bouw van een nieuw zwembad vanaf 2030 ter vervanging van Poelmeer.


Recreatie Klinkerbergerplas

VVD Oegstgeest wil laten onderzoeken of ondernemers interesse hebben om een nieuwe aantrekkelijke horecagelegenheid te bouwen aan De Klinkenbergerplas/Kleine Klink ter bevordering van de recreatiemogelijkheden rondom die twee plassen. Denk hierbij als voorbeelden aan Brasserie Buitenhuis aan het Valkenburgse Meer, of het Joppe strand van Warmond.


Kempenaerstraat

Oegstgeest kan de verkeerssituatie met vrachtwagens in en rondom de Kempenaerstraat verbeteren, bijvoorbeeld door eenrichtingsverkeer. VVD Oegstgeest wil ook samen met lokale ondernemers de haalbaarheid laten onderzoeken van een pick-up locatie in de Boeg, van waaruit de winkels met kleine busjes bevoorraad kunnen worden.


Speeltuinen en skateparken

Onze kinderen moeten veilig en met plezier kunnen spelen in ons dorp. VVD Oegstgeest wil daarom het onderhoud van bestaande speeltuinen en skateparken uitvoeren, en de bestaande skateparken uitbreiden.


Bootvriendelijke gemeente

Wij willen de positie van Oegstgeest als bootvriendelijke gemeente verder versterken. Het geplande haventje en horeca in Nieuw Rhijngeest Zuid dragen hieraan bij.