Sociaal dorp, met oog voor mensen

De VVD wil de zelfredzaamheid van mensen vergroten. Daarbij staat centraal wat u nog wél kan. Zorg organiseren we dichtbij en met oog voor mensen.

We helpen elkaar

Of het nu gaat om werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, moeite met zelfstandigheid door ziekte en/of ouderdom, of jongeren met problemen. Lokale maatschappelijke initiatieven krijgen ruimte en steun. De actieve betrokkenheid van de gemeenschap, maatschappelijke organisaties, vrijwilligers, buren en mantelzorgers wordt zeer gewaardeerd. Het sociaal team moet laagdrempelig, vertrouwd en dichtbij zijn. De gemeente zet het huidige mantelzorgbeleid voort met als doel om mantelzorgers te ondersteunen zodat zij niet overbelast raken.


Oost West Thuis Best

Ouderen in Oegstgeest verdienen de aandacht. VVD Oegstgeest wil stimuleren dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Het verlenen van vergunningen voor aanpassingen aan het huis moet soepel en snel verlopen. Ouderen- en welzijnsorganisaties worden ondersteund bij projecten die mensen samenbrengen en verbinden. Bijzondere aandacht gaat uit naar het verder ontwikkelen van een dementievriendelijke samenleving, en het verminderen van eenzaamheid onder oud en jong.


Jeugdzorg

De opvoeding van kinderen is en blijft primair de taak en verantwoordelijkheid van de ouders. Het kan echter voorkomen dat een kind daarnaast hulp nodig heeft. In eerste instantie kan deze hulp misschien geboden worden door onze gemeenschap; bijvoorbeeld door buren, een oom en tante, een juf op school, een coach op de sportvereniging, of bevriende ouders van een klasgenoot. In sommige gevallen is dat echter niet genoeg en is professionele zorg echt nodig. Gezinnen die (jeugd)zorg nodig hebben zien soms door de bomen het bos niet. Wij willen één contactpersoon per gezin, met wie de ouders en kinderen een vertrouwensband kunnen opbouwen. Een contactpersoon die samen met het gezin naar de beste oplossing zoekt. Eén gezin, één plan. Doelgericht en betrokken, zonder onnodige administratieve rompslomp, ook voor jeugdigen met een complexe zorgvraag. De VVD wil dat Oegstgeest samenwerkt met andere gemeenten in de jeugdzorgregio en met het (boven)regionale expertise netwerk, zodat elk kind verzekerd is van passende hulp, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag. Wachtlijsten mogen dringende hulp voor de jeugd niet in de weg staan. De VVD benadrukt verder het belang van preventie. Een stevige verbinding tussen de jeugdhulp, de jeugdgezondheidszorg en het onderwijs is essentieel voor vroegsignalering.Minima en bijstand

De VVD is voor een duidelijk, rechtvaardig en sociaal minimabeleid, met speciale aandacht voor kinderen. Zij moeten ook in staat zijn mee te kunnen blijven doen met bijvoorbeeld sportactiviteiten en schoolreisjes. Bijstand is een vangnet, waarbij de menselijke maat leidend is. Participatie in de samenleving is essentieel voor het sociaal-maatschappelijk welzijn.


Statushouders

Ook de komende jaren vestigen nieuwe Nederlanders zich weer in Oegstgeest. Voor de statushouders die zich definitief in Oegstgeest gaan vestigen is goede integratie van groot belang. Integratie wordt versneld door actief deel te nemen aan al het moois Oegstgeest te bieden heeft. Maatschappelijke initiatieven, bijvoorbeeld door sportverenigingen, zullen worden aangemoedigd en waar nodig ondersteund.


Cultuur

Oegstgeest kent een rijk cultureel leven dankzij vele actieve vrijwilligers en organisaties. VVD Oegstgeest hecht hier grote waarde aan en wil dat de gemeente dergelijke activiteiten blijft faciliteren en ondersteunen waar nodig. Oegstgeest heeft diverse mooie historische gebouwen en parken. VVD wil dit cultureel erfgoed behouden door het beter te beschermen, te benutten en te laten beleven.